Купи на лизинг

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА КРЕДИТ

  • На кредитиране подлежат стока/и на обща стойност над 150 лв.

  • Навършени 18 години.

  • Постоянен трудов договор или самоосигуряващи се лица.

  • Добра кредитна история.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ОНЛАЙН ПОКУПКА НА КРЕДИТ

  • Всеки ползвател, който желае да закупи чрез онлайн магазина mashines.bg стока/и на кредит, следва да кандидатства пред финансова институция за отпускане на кредит.
  • Право да кандидатства за отпускане на кредит има само ползвател, чиято конкретна онлайн поръчка е с обща онлайн цена (без цената на доставка), равна или по – голяма от 150 (сто и петдесет) лева, независимо от броя и единичната онлайн продажна цена на стоките включени в поръчката. Кандидатстването се извършва: само онлайн, само чрез сайта mashines.bg посредством клик на бутона "Купи на лизинг", след което се следва предвидената процедура.
  • Условията, на които ползвателят следва да отговаря, за да му бъде отпуснат кредит се определят едностранно от финансовата институция, съобразно кредитната й политика. Mashines.bg не участва по какъвто и да е начин в кредитирането на покупката, както и в което и да е от отношенията във връзка с кредитирането, включително, но не само в определянето на условията за кандидатстване за кредит, одобрението или отказът за кредитиране, определянето на условията и срока на договора за кредит, в случай на неизпълнение - в предприемането на предвидените в закона действия свързани с принудително изпълнение и др. Mashines.bg не е представител и не извършва посредническа дейност в полза на която и да е търговска банка.

 

  • Доставката на закупени на изплащане, чрез онлайн магазина стока/и, се извършва само след като mashines.bg бъде уведомен от финансовата институция, че кандидата е одобрен, с предмет кредитиране в пълен размер на съответната поръчка. Срокът за доставка е 7 (седем) дни и започва да тече от момента, в който mashines.bg получи уведомлението по предходното изречение и се свърже с кандидата. При получаване на заявените стока/и, клиентът подписва Договора за потребителски кредит, Искането декларация за потребителски кредит и застрахователните сертификати, в случай, че е избрал защитен кредит. Кредитополучателят подготвя предварително копие от своята лична карта, на което пише собственоръчно „Вярно с оригинала” и подписва. Копието от личната карта се предава на куриера. 
  • Доставката се изпълнява въз основа на данните (собствено име, фамилно име и ЕГН, адрес за доставка - служебен или настоящ адрес) посочени от клиента в Договора за потребителски кредит. Получаването на стоката/ите се извършва лично от лицето сключило договора за кредит, след като удостовери самоличността си чрез представяне на документ за самоличност.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ

Няма.